திங்கள், 11 ஜூலை, 2016

RABBIT PORTFOLIO: 11 JUL 2016: தினசரி பங்குச் சந்தைப் பரிந்துரைகள்

RABBIT PORTFOLIO: 11 JUL 2016: தினசரி பங்குச் சந்தைப் பரிந்துரைகள்

RELIANCE(NSE)

BUY ABOVE ONCE CROSSED : 994

TARGET 1=997

STOP LOSS=990

RABBIT QTY= 300 SHARES

(Or)

SELL BELOW ONCE CROSSED : 986

TARGET 1=983

STOP LOSS=990

RABBIT QTY= 300 SHARES

----------------------------------------------------------------------