திங்கள், 4 ஜூலை, 2016

RABBIT PORTFOLIO: 04 JUL 2016: தினசரி பங்குச் சந்தைப் பரிந்துரைகள்

RABBIT PORTFOLIO: 04 JUL 2016: தினசரி பங்குச் சந்தைப் பரிந்துரைகள்

RELIANCE(NSE)

BUY ABOVE ONCE CROSSED : 990

TARGET 1=996

STOP LOSS=983

RABBIT QTY= 150 SHARES

(Or)

SELL BELOW ONCE CROSSED : 975

TARGET 1=969

STOP LOSS=982

RABBIT QTY= 150 SHARES