வியாழன், 30 ஜூன், 2016

RABBIT PORTFOLIO: 30 JUN 2016: தினசரி பங்குச் சந்தைப் பரிந்துரைகள்

RABBIT PORTFOLIO: 30 JUN 2016: தினசரி பங்குச் சந்தைப் பரிந்துரைகள்

RELIANCE(NSE)

BUY ABOVE ONCE CROSSED : 974

TARGET 1=976

STOP LOSS=971

RABBIT QTY= 200 SHARES

(Or)

SELL BELOW ONCE CROSSED : 969

TARGET 1=967

STOP LOSS=972

RABBIT QTY= 200 SHARES
----------------------------------------------------------------------
CEAT (NSE)

BUY ABOVE ONCE CROSSED : 870

TARGET 1=876

STOP LOSS=962


RABBIT QTY= 100 SHARES

(Or)

SELL BELOW ONCE CROSSED : 955

TARGET 1=948

STOP LOSS=963

RABBIT QTY= 100 SHARES