திங்கள், 27 ஜூன், 2016

RABBIT PORTFOLIO: 27 JUN 2016: தினசரி பங்குச் சந்தைப் பரிந்துரைகள்

RABBIT PORTFOLIO: 27 JUN 2016: தினசரி பங்குச் சந்தைப் பரிந்துரைகள்

RELIANCE(NSE)

BUY ABOVE ONCE CROSSED : 953

TARGET 1=959

STOP LOSS=946

RABBIT QTY= 150 SHARES

(Or)

SELL BELOW ONCE CROSSED : 940

TARGET 1=934

STOP LOSS=947

RABBIT QTY= 150 SHARES

-------------------
TGT IS LONG.SO TRY TO BOOK PROFIT AS MUCH AS POSSIBLE