வியாழன், 23 ஜூன், 2016

RABBIT PORTFOLIO: 23 JUN 2016: தினசரி பங்குச் சந்தைப் பரிந்துரைகள்

RABBIT PORTFOLIO: 23 JUN 2016: தினசரி பங்குச் சந்தைப் பரிந்துரைகள்.

RELIANCE(NSE)

BUY ABOVE ONCE CROSSED : 981

TARGET 1=984

STOP LOSS=977

RABBIT QTY= 300 SHARES

(Or)

SELL BELOW ONCE CROSSED : 973

TARGET 1=970

STOP LOSS=977

RABBIT QTY= 300 SHARES
_________________