புதன், 22 ஜூன், 2016

RABBIT PORTFOLIO: 22 JUN 2016: தினசரி பங்குச் சந்தைப் பரிந்துரைகள்

RABBIT PORTFOLIO: 22 JUN 2016: தினசரி பங்குச் சந்தைப் பரிந்துரைகள்

RELIANCE(NSE)

BUY ABOVE ONCE CROSSED : 986

TARGET 1=988.50

STOP LOSS=983

RABBIT QTY= 300 SHARES

(Or)

SELL BELOW ONCE CROSSED : 981

TARGET 1=978.50

STOP LOSS=984

RABBIT QTY= 300 SHARES