திங்கள், 20 ஜூன், 2016

RABBIT PORTFOLIO: 20 JUN 2016: தினசரி பங்குச் சந்தைப் பரிந்துரைகள்

RABBIT PORTFOLIO: 20 JUN 2016: தினசரி பங்குச் சந்தைப் பரிந்துரைகள்

RELIANCE(NSE)

BUY ABOVE ONCE CROSSED : 974

TARGET 1=977

STOP LOSS=971

RABBIT QTY= 300 SHARES

(Or)

SELL BELOW ONCE CROSSED : 968

TARGET 1=965

STOP LOSS=971

RABBIT QTY= 300 SHARES