வெள்ளி, 17 ஜூன், 2016

RABBIT PORTFOLIO: 17 JUN 2016: தினசரி பங்குச் சந்தைப் பரிந்துரைகள்

RABBIT PORTFOLIO: 17 JUN 2016: தினசரி பங்குச் சந்தைப் பரிந்துரைகள்

RELIANCE(NSE)

BUY ABOVE ONCE CROSSED : 979

TARGET 1=981

STOP LOSS=977

RABBIT QTY= 400 SHARES

(Or)

SELL BELOW ONCE CROSSED : 974

TARGET 1=972

STOP LOSS=976

RABBIT QTY= 400 SHARES