வியாழன், 16 ஜூன், 2016

RABBIT PORTFOLIO: 16 JUN 2016: தினசரி பங்குச் சந்தைப் பரிந்துரைகள்

RABBIT PORTFOLIO: 16 JUN 2016: தினசரி பங்குச் சந்தைப் பரிந்துரைகள்

RELIANCE(NSE)

BUY ABOVE ONCE CROSSED : 984

TARGET 1=986.50

STOP LOSS=981

RABBIT QTY= 300 SHARES

(Or)

SELL BELOW ONCE CROSSED : 977

TARGET 1=974.50

STOP LOSS=980

RABBIT QTY= 300 SHARES