செவ்வாய், 14 ஜூன், 2016

RABBIT PORTFOLIO: 14 JUN 2016: தினசரி பங்குச் சந்தைப் பரிந்துரைகள்

RABBIT PORTFOLIO: 14 JUN 2016: தினசரி பங்குச் சந்தைப் பரிந்துரைகள்

RELIANCE(NSE)

BUY ABOVE ONCE CROSSED : 986

TARGET 1=989

STOP LOSS=982

RABBIT QTY= 300 SHARES

(Or)

SELL BELOW ONCE CROSSED : 978
TARGET 1=975

STOP LOSS=982

RABBIT QTY= 300 SHARES