திங்கள், 13 ஜூன், 2016

RABBIT PORTFOLIO: 13 JUN 2016: தினசரி பங்குச் சந்தைப் பரிந்துரைகள்

RABBIT PORTFOLIO: 13 JUN 2016: தினசரி பங்குச் சந்தைப் பரிந்துரைகள்

RELIANCE(NSE)

BUY ABOVE ONCE CROSSED : 973

TARGET 1=976

STOP LOSS=969

RABBIT QTY= 300 SHARES

(Or)

SELL BELOW ONCE CROSSED : 965

TARGET 1=962

STOP LOSS=969

RABBIT QTY= 300 SHARES