வெள்ளி, 10 ஜூன், 2016

RABBIT PORTFOLIO: 10 JUN 2016: தினசரி பங்குச் சந்தைப் பரிந்துரைகள்

RABBIT PORTFOLIO: 10 JUN 2016: தினசரி பங்குச் சந்தைப் பரிந்துரைகள்

RELIANCE(NSE)

BUY ABOVE ONCE CROSSED : 977

TARGET 1=979

STOP LOSS=974

RABBIT QTY= 300 SHARES

(Or)

SELL BELOW ONCE CROSSED : 972

TARGET 1=970

STOP LOSS=975

RABBIT QTY= 300 SHARES