வியாழன், 2 ஜூன், 2016

RABBIT PORTFOLIO: 02 JUN 2016: தினசரி பங்குச் சந்தைப் பரிந்துரைகள்

RABBIT PORTFOLIO: 02 JUN 2016: தினசரி பங்குச் சந்தைப் பரிந்துரைகள்

RELIANCE(NSE)

BUY ABOVE ONCE CROSSED : 956

TARGET 1=959

STOP LOSS=952

RABBIT QTY= 200 SHARES

(Or)

SELL BELOW ONCE CROSSED : 948

TARGET 1=945

STOP LOSS=952

RABBIT QTY= 200 SHARES