திங்கள், 30 மே, 2016

RABBIT PORTFOLIO: 30 MAY 2016: தினசரி பங்குச் சந்தைப் பரிந்துரைகள்

RABBIT PORTFOLIO: 30 MAY 2016: தினசரி பங்குச் சந்தைப் பரிந்துரைகள்

RELIANCE(NSE)

BUY ABOVE ONCE CROSSED : 982

TARGET 1=986

STOP LOSS=977

RABBIT QTY= 200 SHARES

(Or)

SELL BELOW ONCE CROSSED : 971

TARGET 1=967

STOP LOSS=976

RABBIT QTY= 200 SHARES