வியாழன், 26 மே, 2016

RABBIT PORTFOLIO: 26 MAY 2016: தினசரி பங்குச் சந்தைப் பரிந்துரைகள்

RABBIT PORTFOLIO: 26 MAY 2016: தினசரி பங்குச் சந்தைப் பரிந்துரைகள்

RELIANCE(NSE)

BUY ABOVE ONCE CROSSED : 952

TARGET 1=954

STOP LOSS=949

RABBIT QTY= 200 SHARES

(Or)

SELL BELOW ONCE CROSSED : 946

TARGET 1=944

STOP LOSS=949

RABBIT QTY= 200 SHARES