செவ்வாய், 24 மே, 2016

RABBIT PORTFOLIO: 24 MAY 2016: தினசரி பங்குச் சந்தைப் பரிந்துரைகள்

RABBIT PORTFOLIO: 24 MAY 2016: தினசரி பங்குச் சந்தைப் பரிந்துரைகள்

RELIANCE(NSE)

BUY ABOVE ONCE CROSSED : 942

TARGET 1=949

STOP LOSS=935

RABBIT QTY= 100 SHARES

(Or)

SELL BELOW ONCE CROSSED : 928

TARGET 1=921

STOP LOSS=935

RABBIT QTY= 100 SHARES
---------------------------------------
Target is so long today.So book profit on good level.