வெள்ளி, 20 மே, 2016

RABBIT PORTFOLIO: 20 MAY 2016: தினசரி பங்குச் சந்தைப் பரிந்துரைகள்

RABBIT PORTFOLIO: 20 MAY 2016: தினசரி பங்குச் சந்தைப் பரிந்துரைகள்

RELIANCE(NSE)

BUY ABOVE ONCE CROSSED : 955

TARGET 1=958.50

STOP LOSS=950

RABBIT QTY= 200 SHARES

(Or)

SELL BELOW ONCE CROSSED : 946

TARGET 1=942.50

STOP LOSS=951

RABBIT QTY= 200 SHARES