வியாழன், 12 மே, 2016

RABBIT PORTFOLIO: 12 MAY 2016: தினசரி பங்குச் சந்தைப் பரிந்துரைகள்

RABBIT PORTFOLIO: 12 MAY 2016: தினசரி பங்குச் சந்தைப் பரிந்துரைகள்

RELIANCE(NSE)

BUY ABOVE ONCE CROSSED : 983


TARGET 1=987


STOP LOSS=979


RABBIT QTY= 200 SHARES

(Or)

SELL BELOW ONCE CROSSED : 975

TARGET 1=971


STOP LOSS=979


RABBIT QTY= 200 SHARES