வெள்ளி, 6 மே, 2016

RABBIT PORTFOLIO: 06 MAY 2016: தினசரி பங்குச் சந்தைப் பரிந்துரைகள்

RABBIT PORTFOLIO: 06 MAY 2016: தினசரி பங்குச் சந்தைப் பரிந்துரைகள்

RELIANCE(NSE)

BUY ABOVE ONCE CROSSED : 977


TARGET 1=980


STOP LOSS=974


RABBIT QTY= 200 SHARES

(Or)

SELL BELOW ONCE CROSSED : 970

TARGET 1=967


STOP LOSS=973


RABBIT QTY= 200 SHARES
_________________