புதன், 27 ஏப்ரல், 2016

RABBIT PORTFOLIO: 27 APR 2016: தினசரிப் பங்குச் சந்தைப் பரிந்துரை

RABBIT PORTFOLIO: 27 APR 2016
இன்றையப் பங்குப் பரிந்துரைRELIANCE(NSE)

RABBIT PORTFOLIO: 27 APR 2016: தினசரி பங்குச் சந்தைப் பரிந்துரைகள்

RELIANCE(NSE)

BUY ABOVE ONCE CROSSED : 1026


TARGET 1=1031


STOP LOSS=1021


RABBIT QTY= 100 SHARES

(Or)

SELL BELOW ONCE CROSSED : 1016

TARGET 1=1011


STOP LOSS=1021


RABBIT QTY= 100 SHARES
------------