வெள்ளி, 1 ஏப்ரல், 2016

RABBIT PORTFOLIO: 01 APR 2016: இன்றையப் பங்குப் பரிந்துரை

RABBIT PORTFOLIO: 01 APR 2016: இன்றையப் பங்குப் பரிந்துரை

RELIANCE(NSE)

BUY ABOVE ONCE CROSSED : 1046


TARGET 1=1052


STOP LOSS=1040


RABBIT QTY= 80 SHARES

(Or)

SELL BELOW ONCE CROSSED : 1034

TARGET 1=1028


STOP LOSS=1040


RABBIT QTY= 80 SHARES