திங்கள், 28 மார்ச், 2016

RABBIT PORTFOLIO: 28 MAR 2016: இன்றையப் பங்குப் பரிந்துரை

RABBIT PORTFOLIO: 28 MAR 2016: இன்றையப் பங்குப் பரிந்துரை

RELIANCE(NSE)

BUY ABOVE ONCE CROSSED : 1032


TARGET 1=1036


TARGET 2= 1040


STOP LOSS=1027.50


RABBIT QTY= 100 SHARES

(Or)

SELL BELOW ONCE CROSSED : 1023

TARGET 1=1019


TARGET 2= 1015

STOP LOSS=1027.50


RABBIT QTY= 100 SHARES