திங்கள், 21 மார்ச், 2016

RABBIT PORTFOLIO: 21 MAR 2016: இன்றையப் பங்குப் பரிந்துரை

RABBIT PORTFOLIO: 21 MAR 2016: இன்றையப் பங்குப் பரிந்துரை

RELIANCE(NSE)

BUY ABOVE ONCE CROSSED : 1033


TARGET 1=1037


TARGET 2= 1041


STOP LOSS=1029


RABBIT QTY= 100 SHARES

(Or)

SELL BELOW ONCE CROSSED : 1025

TARGET 1=1021


TARGET 2= 1017

STOP LOSS=1029


RABBIT QTY= 100 SHARES