திங்கள், 29 பிப்ரவரி, 2016

RABBIT PORTFOLIO: 29 FEB 2016: வர்த்தகம் தவிர்க்கப்படுகிறது.

இன்று பட்ஜெட் தாக்கல்  செய்யப்படுவதால் பங்குச் சந்தை மிகுந்த ஏற்ற இறக்கத்துடன் இருக்கும் என்பதால் வர்த்தகம் தவிர்க்கப்படுகிறது.