வியாழன், 25 பிப்ரவரி, 2016

Rabbit portfolio 25 Feb recommendations

Reliance
Sell below=944

T-1=939
T-2=934
SL=950.5
R/Qty=50