புதன், 17 பிப்ரவரி, 2016

RABBIT PORTFOLIO: 17 FEB 2016: இன்றையப் பங்குப் பரிந்துரை

RELIANCE

SELL BELOW ONCE CROSSED : 916

CURRENT MARKET PRICE= 921

TARGET 1= 906

TARGET 2=897

STOP LOSS= 926

RABBIT QTY= 100 SHARES