புதன், 17 பிப்ரவரி, 2016

RABBIT PORTFOLIO: 17 FEB 2016: இன்றையப் பங்குப் பரிந்துரை(2)

RELIANCE
UPTREND

BUY ABOVE ONCE CROSSED : 936

CURRENT MARKET PRICE= 931

TARGET 1= 945

TARGET 2=954

STOP LOSS= 925

RABBIT QTY= 50 SHARES