வெள்ளி, 3 ஜூன், 2016

RABBIT PORTFOLIO: 03 JUN 2016: தினசரி பங்குச் சந்தைப் பரிந்துரைகள்

RABBIT PORTFOLIO: 03 JUN 2016: தினசரி பங்குச் சந்தைப் பரிந்துரைகள்

RELIANCE(NSE)

BUY ABOVE ONCE CROSSED : 963

TARGET 1=965

STOP LOSS=960

RABBIT QTY= 200 SHARES

(Or)

SELL BELOW ONCE CROSSED : 958

TARGET 1=956

STOP LOSS=959

RABBIT QTY= 200 SHARES