செவ்வாய், 31 மே, 2016

RABBIT PORTFOLIO: 31 MAY 2016: தினசரி பங்குச் சந்தைப் பரிந்துரைகள்

RABBIT PORTFOLIO: 31 MAY 2016: தினசரி பங்குச் சந்தைப் பரிந்துரைகள்

RELIANCE(NSE)

BUY ABOVE ONCE CROSSED : 973

TARGET 1=976

STOP LOSS=969

RABBIT QTY= 200 SHARES

(Or)

SELL BELOW ONCE CROSSED : 966

TARGET 1=963

STOP LOSS=970

RABBIT QTY= 200 SHARES