திங்கள், 23 மே, 2016

RABBIT PORTFOLIO: 23 MAY 2016: தினசரி பங்குச் சந்தைப் பரிந்துரைகள்

RABBIT PORTFOLIO: 23 MAY 2016: தினசரி பங்குச் சந்தைப் பரிந்துரைகள்

RELIANCE(NSE)

BUY ABOVE ONCE CROSSED : 940

TARGET 1=943

STOP LOSS=936

RABBIT QTY= 200 SHARES

(Or)

SELL BELOW ONCE CROSSED : 933

TARGET 1=930

STOP LOSS=937

RABBIT QTY= 200 SHARES