புதன், 18 மே, 2016

RABBIT PORTFOLIO: 18 MAY 2016: தினசரி பங்குச் சந்தைப் பரிந்துரைகள்

RABBIT PORTFOLIO: 18 MAY 2016: தினசரி பங்குச் சந்தைப் பரிந்துரைகள்

RELIANCE(NSE)

BUY ABOVE ONCE CROSSED : 972

TARGET 1=976

STOP LOSS=968

RABBIT QTY= 200 SHARES

(Or)

SELL BELOW ONCE CROSSED : 964

TARGET 1=960

STOP LOSS=968

RABBIT QTY= 200 SHARES