வெள்ளி, 13 மே, 2016

RABBIT PORTFOLIO: 13 MAY 2016: தினசரி பங்குச் சந்தைப் பரிந்துரைகள்

RABBIT PORTFOLIO: 13 MAY 2016: தினசரி பங்குச் சந்தைப் பரிந்துரைகள்.

RELIANCE(NSE)

BUY ABOVE ONCE CROSSED : 991

TARGET 1=995

STOP LOSS=986

RABBIT QTY= 200 SHARES

(Or)

SELL BELOW ONCE CROSSED : 981

TARGET 1=977

STOP LOSS=986

RABBIT QTY= 200 SHARES