திங்கள், 4 ஏப்ரல், 2016

RABBIT PORTFOLIO: 04 APR 2016: இன்றையப் பங்குப் பரிந்துரை

RABBIT PORTFOLIO: 04 APR 2016: இன்றையப் பங்குப் பரிந்துரை

RELIANCE(NSE)

BUY ABOVE ONCE CROSSED : 1042.50


TARGET 1=1045.50
TARGET 2=1048


STOP LOSS=1039


RABBIT QTY= 150 SHARES

(Or)

SELL BELOW ONCE CROSSED : 1035.50

TARGET 1=1032.50
TARGET 2=1030


STOP LOSS=1039


RABBIT QTY= 150 SHARES