வியாழன், 31 மார்ச், 2016

RABBIT PORTFOLIO: 31 MAR 2016: இன்றையப் பங்குப் பரிந்துரை

RABBIT PORTFOLIO: 31 MAR 2016: இன்றையப் பங்குப் பரிந்துரை

RELIANCE(NSE)

BUY ABOVE ONCE CROSSED : 1050


TARGET 1=1054

TARGET 2=1058


STOP LOSS=1046


RABBIT QTY= 100 SHARES

(Or)

SELL BELOW ONCE CROSSED : 1041

TARGET 1=1037

TARGET 2=1033


STOP LOSS=1045


RABBIT QTY= 100 SHARES