செவ்வாய், 29 மார்ச், 2016

RABBIT PORTFOLIO: 29 MAR 2016: இன்றையப் பங்குப் பரிந்துரை

RABBIT PORTFOLIO: 29 MAR 2016: இன்றையப் பங்குப் பரிந்துரை

RELIANCE(NSE)

BUY ABOVE ONCE CROSSED : 1036


TARGET 1=1044


STOP LOSS=1028


RABBIT QTY= 60 SHARES

(Or)

SELL BELOW ONCE CROSSED : 1020

TARGET 1=1012


STOP LOSS=1028


RABBIT QTY= 60 SHARES