வெள்ளி, 18 மார்ச், 2016

RABBIT PORTFOLIO: 18 MAR 2016: இன்றையப் பங்குப் பரிந்துரை

RELIANCE
(NSE)


BUY ABOVE ONCE CROSSED : 1024

TARGET 1=1027

TARGET 2= 1030


STOP LOSS=1021


  RABBIT QTY= 150 SHARES  

(or)

SELL BELOW ONCE CROSSED : 1018

TARGET 1=1015

TARGET 2= 1012


STOP LOSS=1021


  RABBIT QTY= 150 SHARES