வெள்ளி, 4 மார்ச், 2016

RABBIT PORTFOLIO: 04 MAR: வர்த்தகம் தவிர்க்கப்பட்டது.

இன்று சந்தை பக்கவாட்டிலியே நகர்ந்து முடிந்து விட்டதால் வர்த்தக வாய்ப்பு அமையவில்லை.

(TRADE NOT INITIATED)

வர்த்தகம் தவிர்க்கப்பட்டது.