திங்கள், 15 பிப்ரவரி, 2016

RABBIT PORTFOLIO:15 FEB 2016: இன்றையப் பங்குப் பரிந்துரை

RELIANCE

BUY ABOVE: 933

TARGET 1= 940

TARGET 2= 947

STOP LOSS= 926

RABBIT QTY= 100 SHARES

NIFTY

BUY ABOVE:7123

TARGET 1=7148

TARGET 2=7174

STOP LOSS=7095